Kategori: Nyhet

I Barkarbystaden är samtliga fastigheter anslutna till sopsugen. Det är ett modernt och hållbart system för avfallshantering som ska göra det enkelt för boende att slänga sitt avfall på rätt sätt.

Redan 2011 togs ett politiskt beslut i Järfälla att stadsutvecklingsprojektet i Barkarby ska ha ett sopsugssystem som hanterar restavfall, tidningar och plastförpackningar. I dag finns det två stycken sopsugsterminaler i Barkarby, med planer för ännu fler i takt med att staden växer. Tanken är att 8 000 nya hushåll och verksamheter ska anslutas till sopsugen under de kommande tio åren.

En illustration över sopsugsystemet från Envac AB.

Så här fungerar sopsugen – steg för steg

I sopsugen slängs restavfall, plastförpackningar och tidningar ner i inkast och specifika soptunnor som är direkt kopplade till systemet. Inkasten är placerade i grupper i närheten av bostadshus och kontor. För varje typ av avfall finns ett separat inkast, tydligt märkt med färger och dekaler för att göra det enkelt för boende att sortera sitt avfall på rätt sätt.

När sopinkasten är fulla, eller vid förbestämda tider, töms inkasten ner i rören under marken. Genom ett undertryck sugs avfallet iväg till terminalerna. Här lagras avfallet i containrar som sopbilen hämtar när containern är full.

Istället för att sopbilen behöver navigera mellan flera olika gator och fastigheter, kan den hämta en stor del av avfallet på ett och samma ställe vid ett och samma tillfälle. Det minskar inte bara trafikbelastningen utan även koldioxidutsläppen, luftföroreningen och bullret i området.

Bild på den andra sop­sugsterminalen som invigdes under sommaren 2023. Den är byggd av Winge Byggnads AB enligt kriterierna för Miljö­byggnad Guld och NollCO2-certifiering och smälter väl in i stadens övriga bebyggelse. Tanken är att terminalen ska ha en naturlig plats granne med de kommande bostadskvarteren och en av hangarerna från tiden då Barkarby var militärflygfält.

Flera fördelar med sopsug

Sopsugen har många fördelar, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

  • Transporterna blir betydligt färre i stadsdelen eftersom sopbilen enbart behöver hämta avfallet vid sopsugen, istället för att köra runt och hämta avfall vid varje fastighet.
  • Färre transporter innebär minskade utsläpp av koldioxid och luftföroreningar, vilket är positivt för klimatet.
  • Färre transporter innebär också minskat buller och reducerade partikelutsläpp, vilket är positivt för närmiljön och boende.
  • Trafiksäkerheten för boende i stadsdelen ökar eftersom antalet tunga transporter minskar.
  • Arbetsmiljön förbättras eftersom ingen manuell tömning krävs för sopsugens avfallsfraktioner.

Klimatneutral stadsmiljö 2030

Att bygga en helt ny stad från grunden innebär ett stort ansvar, men också stora möjligheter. Genom att redan från början gör hållbara, smarta och innovativa val kan vi utveckla en stad där en hållbar livsstil blir vardag.

Enligt Järfällas koldioxidbudget behöver kommunen minska utsläppen av växthusgaser från transporter och byggnader med 10–15 procent per år. Införandet av sopsugen möjliggör en hållbar och effektiv hantering av avfall, samtidigt som det minskar behovet av tunga transporter. Det går i linje med målet att uppnå en klimatneutral stadsdel år 2030, vilket innebär att Barkarbystaden inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser från energianvändning, byggnation, transporter och avfall senast år 2030.

Här kan du läsa mer om arbetet för ett klimatneutralt Barkarbystaden 2030 >>

På våra gator och torg finns specifika soptunnor som är kopplade till sopsugssystemet. De är gråa till färgen och skiljer sig i utseende från de vanliga soptunnorna.

Om avfallshanteringen i Barkarbystaden

Vid sidan av sopsugen samlas förpackningar, såsom metall, glas och pappersförpackningar, in i miljörum som är nära anslutna till fastigheterna. För att undvika felaktigt eller skrymmande avfall i sopsugssystemet krävs att även grovavfall, elavfall och farligt avfall kan slängas i fastigheterna.

Järfälla kommun är huvudman för sopsugssystemet och ansvarar för installation och ägande av sopsugsterminalen, huvudnät, kvartersnät och papperskorgar. Drift och underhåll sköts av Envac på uppdrag av Järfälla kommun.

Senaste inläggen
Translate »